Download Cyrcl appGet the app

Terms and Conditions

РАЗДЕЛ 1

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СЪРКЪЛ МОБИЛИТИ“ ООД, ЕИК: 206347796, наричано по-долу наемодател, и потребителите, наричани по-долу наемател(и) на превозни средства. „СЪРКЪЛ МОБИЛИТИ“ ООД дава право на регистрираните си клиенти (наематели) краткосрочно да ползват велосипеди, в зависимост от наличността. В настоящия документ се уреждат условията, съгласно които „СЪРКЪЛ МОБИЛИТИ“ ООД предоставя услуги на своите клиенти чрез мобилното си приложение Cyrcl — your city bike-sharing. Общите условия обвързват всички наематели, ползващи услугите, предоставяни чрез мобилното приложение за наемане на превозни средства на „СЪРКЪЛ МОБИЛИТИ“ ООД.


  Наемателят е запознат, че клаузите са предварително изготвени от наемодателя, както и че наемателят има право да не ги приеме, както и да изрази писмено становище по тяхното съдържание. Приемането на същите обаче означава безусловно съгласие със съдържанието и вменените права и задължения на страните. Предвид предоставен информиран избор за приемане условията на ДОУ всички клаузи в него се считат индивидуално уговорени по смисъла на ЗЗП и установената съдебна практика на Република България.


  1.2. Съгласието важи и се прилага за всички общи условия, които са валидни и публикувани към момента на влизане в мобилното приложение.

  1.3. ОУ могат да бъдат променяни едностранно от наемодателя по всяко време, съгласно правилата, установени в разпоредбите на закона за защита на потребителите, като уведоми затова наемателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението.

 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  За целите на договора страните приемат следните определения:

  наемател – Физическо лице на минимум 16 (шестнадесет) годишна възраст, което използва мобилното приложение Cyrcl — your city bike-sharing за наемане на превозни средства. Горните обстоятелства се удостоверяват с предоставянето на документ за идентификация, издаден на името на наемателя от властите на съответната държава. С регистрация в мобилното приложение и/или уебсайта наемателят гарантира, че притежава и носи в себе си цялата необходима документация за легитимиране пред компетентните власти.


  наемодател– „СЪРКЪЛ МОБИЛИТИ“ ООД, ЕИК: 206347796, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ж.к. Павлово, ул. „Народен певец“ № 3, представлявано от Асен Данаилов Янков, Енрико Орлинов Маринов и Симона Каменова Йончева, телефон: +359 896 755 556, имейл адрес: info@cyrcl.eu . По-нататък наричан още CYRCL.


  страни – наемодателят и наемателят; всеки от тях наричан поотделно страна, когато се избягва разграничаването между тях.


  ДОУ – Настоящите Общи Условия/Договор при Общи Условия за наем на превозни средства и услуги, сключен при регистрация в мобилното приложение и/или уебсайта между наемодателя и наемателя, с чието съдържание наемателят се съгласява при и чрез регистрацията си в мобилното приложение и/или уебсайта.


  превозно средство – Велосипед, който се отдава под наем за временно ползване в съответствие с процедурата и условията, посочени в ДОУ.


  мобилно приложение – Система за търсене, резервиране, използване, плащане и други услуги, поддържана от наемодателя, управлявана от смартфон и/или друго смарт устройство на наемателя. Мобилното приложение Cyrcl — your city bike-sharing може да се изтегли безплатно от платформите на App Store или Google Play.


  услуги – Дейности по поддръжка на превозни средства (основни и текущи ремонти, техническо обслужване), всички необходими материали за експлоатацията на превозното средство (напр. консумативи и др.), реакция на серзивен екип и др.


  уебсайт – Уебсайт на наемодателя с адрес – cyrcl.eu


  период на използване на превозното средство – период от време от успешното отключване на превозното средство до прекратяване на сесията. За периода на използване наемателят дължи заплащане на наем в съответствие с действащия към датата на ползването ценоразпис на наемодателя. За избягване на съмнение, при никакви обстоятелства наемателят няма право да ползва превозното средство без стартиране на сесията, в противен случай дължи заплащането освен на наем, така и на и неустойка в размер съгласно раздел 7 Неустойки. Пътуването може да бъде прекратено единствено в рамките на зоните за обслужване, в противен случай наемателят дължи заплащане на наемна цена съгласно действащия ценоразпис на наемодателя до датата на паркиране на превозното средство на зона за обслужване и надлежно приключване на сесията, евентуално дължими неустойки, както и обезщетение за евентуални разноски и нанесени вреди.


  зона за обслужване – Локация, обособена като зона, позволена за приключване на сесията от наемателя в мобилното приложение и която не е частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които не е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането на която не се изисква заплащането на цена за престой и / или паркиране.


  зона за ползване – Територията, на която може да се управляват превозните средства съответства на територията на града, в чиято зона за обслужване се сключва и стартира наема на велосипеда.


  ценоразпис – Ценоразписът е неразделна част от ОУ, като съдържа цена за наем на превозни средства и предоставяне на услуги, както и други такси, всички от които са посочени на уебсайта и мобилното приложение и могат да бъдат променяни от наемодателя в съответствие със сроковете и условията на този договор. Наемодателят има право да променя едностранно ценоразписа по време на действието на този договор, като промяната ще бъде отразена в мобилното приложение „Cyrcl — your city bike-sharing” и на интернет страницата www.cyrcl.eu. По този начин всеки наемател ще има възможността да се запознае с действащия ценоразпис, преди да стартира наемен период със съответното превозно средство. Започвайки ползване на превозно средство наемателят декларира, че е запознат с условията за ползването на услугата и се съгласява с ценоразписа.


  правилно паркиране – Съответстващо на всички нормативни актове за регулиране на движението по пътищата, като наемателят е длъжен да остави превозното средство поставено на стойка, на равна повърхност и задължително в Зоните за обслужване. Всеки от велосипедите разполага със стойка, която позволява неговото паркиране на равен терен.


  наемна цена – сумата, която заплаща наемателя на наемодателя за ползване на превозното средство.


  съществено нарушение – нарушение на установените договорни правила, което застрашава останалите участници в движението по пътищата, създава предподставки за реализирането на пътнотранспортно произшествие, за неспазване на установените нормативни правила от Закона за движението по пътищата, настъпването на материлани щети за наемодателя и извършването на такива действия от страна на наемателя, които биха увредили доброто име на търговската марка „CYRCL”.


  системно нарушение – нарушение на всички установени договорни правила, което се реализира два или повече пъти.


  директен дебит – платежна операция, при която платецът предварително депозира своето съгласие за незабавно извършване на плащане на задължения от неговата сметка по искане на получателя.


  нормално изхабяване – при определянето на това дали износването на превозното средство е нормално, страните се позовават на изискванията, определени от законодателството на Република България. Страните се съгласяват, че нормалното изхабяване не включва: счупени, деформирани и по друг начин повредени части от механични средства, стикери, устройства и оборудване; вдлъбнатини, драскотини по рамката, седалката и допълнителните механични части на велосипеда; ремонти и всякакъв вид ремонтни дейности; повреди, изгаряния или петна по седалката, счупени части от калника, осветителните тела и кошницата на велосипеда.

  Абонамент – пакет, достъпен в мобилното приложение, който включва фиксиран брой минути за наемане от всеки Период на използване на превозното средство, както и други съпътстващи Наема услуги (например отключване на велосипед), които Наемател може да предплати за определен брой дни, съобразно конкретния избран от Наемателя Абонамент. Всички Абонаменти, които Наемодателя предлага, в т.ч. условията по тях (цена, срок, включени минути за наемане, такси за отключване и пр.), са налични в Мобилното приложение, а цените на Абонаментите са посочени в Ценоразписа. След изразходването на фиксирания брой минути за наемане от всеки Период на използване на превозното средство, включен в даден Абонамент, Наемателят заплаща наемна цена, съобразно т. 4.1. т. 4.2. от настоящите Общите условия. Всеки Наемател може да избере в Мобилното приложение от предлаганите от Наемодателя Абонаменти и да активира Абонамент след като предварително заплати цената за съответния срок на Абонамента. Всеки от Абонаментите се подновява автоматично за нов срок, равен на първоначалния срок на Абонамента, освен ако Наемателят не уведоми изрично Наемодателя с имейл на електронната поща info@cyrcl.eu, че желае да прекрати Абонамента преди изтичането на съответния текущ срок. Абонаменти за срок от 365 дни следва да бъдат прекратени с уведомление от Наемателя до Наемодателя, получено от Наемодателя поне 30 дни преди изтичане на 365-дневния срок на Абонамента.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Предмет

  1. Съгласно настоящия ДОУ, наемодателят се задължава да предостави на наемателя за временно ползване технически годни и подходящи за експлоатация превозни средства, а наемателят се задължава да осигури правилното експлоатиране на превозните средства в съответствие с условията, посочени в ДОУ и да заплати дължимия наем за ползването на тези превозни средства, както и евентуални неустойки, разноски, обезщетения и други суми, дължими съгласно ДОУ.3.2. При сключване на настоящия ДОУ наемодателят одобрява създаването на потребителски профил на наемателя в мобилното приложение. Одобряването на потребителския профил в мобилното приложение се извършва изцяло по преценка на наемодателя. Наемодателят има право да откаже одобряването на потребителски профил на наемателя или да деактивира вече одобрен потребителски профил на наемателя по своя преценка, включително, но и не само в случай че бъде установено предоставянето на невалидни документи и/или информация при регистрацията в мобилното приложение и/или уебсайта, и/или в случай че не бъдат представени документи, издадени от компетентните власти на съответните държави, неразделна част от настоящия договор, и/или при наличието на достатъчно основания да се счита, че наемателят е недобросъвестен и/или застрашава превозното средство и/или сигурността на участниците в движението, и/или нарушава системно разпоредбите на действащите нормативни актове и/или тези ОУ. Наемателят е длъжен да положи необходимата грижа за защита на избраните данни за вход и пароли на своя потребителски профил в мобилното приложение, като в случай че те са изгубени или трети лица са осъществили достъп до тях, наемателят незабавно информира наемодателя за това. Единствено наемателят отговаря за сигурността на тези данни.


  3.3. След като наемателят сключи Договора при ОУ, като се регистрира в мобилното приложение и/или уебсайта, същият има право да резервира превозно средство, което е посочено като свободно за резервиране, като използва мобилното приложение. Наемодателят се задължава да осигури разумна защита на мобилното приложение и носи отговорност за неблагоприятни последици, произтичащи от недостатъчната сигурност на мобилното приложение или техни технически грешки.


  3.4. Наемателят се задължава да се отнася внимателно и отговорно към превозното средство и всички негови принадлежности, устройства и цялост през целия период на ползването му. В противен случай дължи заплащането на неустойка в размера, описан в раздел 7 Неустойки.


  3.5. Преди да започне да използва превозното средство, наемателят се задължава да инспектира превозното средство и при констатиране на очевидни и видими отвън дефекти, или при констатиране на нередности, или липса на необходими придружаващи устройства, се задължава да информира наемодателя чрез мобилното приложение и/или уебсайта и/или клиентския център, като опише констатираните нередности и приложи допълнителни доказателства, потвърждаващи наличието им (снимки или видео) чрез уебсайта или приложението, и/или чрез уведомяване на клиентския център на CYRCL. При никакви обстоятелства наемателят няма право да ползва превозното средство при наличието на значителни увреждания, непозволяващи безопасното му управление, липса на принадлежности или устройства, чиято наличност е задължителна за законосъобразното и безопасно управление на велосипеда.


  3.6. След ползване на превозното средство наемателят се задължава да върне превозното средство в зоната за обслужване, в същото състояние, в което е получил превозното средство при започването на неговото използване, заедно с всички негови принадлежности и устройства, и след отчитане на нормалното му изхабяване. Забранява се прекратяването на сесия от наемателя в зони, които не са обособени в мобилното приложение като позволени „зони за обслужване“, както и в зони, които са частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането, на които се изисква заплащането на цена за престой / паркиране, в противен случай наемателят дължи заплащането на предвидените неустойки, посочени в раздел  7 Неустойки.

 1. ПЛАЩАНЕ НА НАЕМНА ЦЕНА. АБОНАМЕНТИ.


4.1. Наемателят заплаща на наемодателя наемна цена за ползване на превозното средство (наричана по-долу  „наемна цена”), чийто размер се определя съгласно ценоразписа, действащ в момента на резервиране на превозното средство.


4.2. Периодът на използване на превозното средство започва, когато превозното средство се отключи успешно от наемателя чрез неговия смартфон, като се използва мобилното приложение  Cyrcl — your city bike-sharing на наемодателя и завършва при връщане на превозното средство до мястото, посочено като зона за обслужване в мобилното приложение и този ДОУ, и след получаване на потвърждение в мобилното приложение от наемодателя за завършване на пътуването и превозното средство бъде успешно заключено. С цел избягване на всякакви съмнения, наемателят няма право да оставя превозното средство извън зоната за обслужване, в противен случай дължи наемната цена до момента на изпълнението на това задължение. В случай че наемателят не изпълни това задължение, той дължи заплащането на наемната цена за периода на ползване и добавена неустойка съгласно раздел 7 Неустойки.


4.3. Наемателят се задължава да предвиди достатъчна наличност в разплащателната си карта, регистрирана в мобилното приложение, с цел извършване на необходимите разплащания. При неизпълнение на това задължение наемодателят има право да начисли еднократно неустойка в размер съгласно раздел  7 Неустойки. От разплащателната карта на наемателя се блокира автоматично сумата от 5 лв. при всяка резервация на превозно средство. В случай че крайната наемна цена е по-ниска от блокираната сума, наемателят получава обратно по разплащателната си карта, в период до 14 дни, разликата между блокираната сума и крайната наемна цена. В случай че крайната наемна цена е по-висока от блокираната сума, наемодателят извършва повторна транзакция, за да вземе дължимата сума.


4.4. След завършване на ползването, наемателят незабавно урежда плащането съгласно настоящия договор, като използва разплащателната карта, регистрирана в мобилното приложение.


4.5. С регистрацията си в мобилното проложение и/или уебсайта, и с предоставянето на данните на разплащателна карта в мобилното приложение, наемателят потвърждава, че има право да използва платежната карта, която е регистрирана в мобилното приложение и има достатъчна наличност за покриване на дължими плащания, а в противен случай се задължава да заплати всички дължими суми не по-късно от 3 (три) дни след получаване на писмено искане за това от наемодателя. Разплащателната карта, регистрирана в мобилното приложение, трябва да позволява автоматично изтегляне на дължимите суми от наемодателя, за което наемателят предоставя своето съгласие за дебитиране, с регистрацията си в приложението и/или уебсайта. Сумите за предоставените услуги и евентуално дължими неустойки са автоматично дебитирани от разплащателната карта предоставена от наемателя. Наемодателят има право да дебитира от разплащателната карта на наемателя със суми, дължими съгласно ДОУ, автоматично, ако настъпи повреда на превозното средство по вина на наемателя и / или същият е длъжен да покрие други вреди и / или да плати неустойки / санкции, дължими съгласно договора. Наемателят, със сключването на настоящия договор предоставя своето съгласие, че наемодателят има право да блокира средства до размера на общата сума, дължима от наемателя, съгласно ДОУ от разплащателната му карта, регистрирана в мобилното приложение, както и да дебитира разплащателната карта на наемателя със съответните дължими суми, ако са налице предпоставки за това съгласно ДОУ.


4.6. Дължимите плащания се изчисляват в съответствие с данните в мобилното приложение и системата на наемодателя за превозните средства. Наемодателят, въз основа на данните от мобилното приложение и системата за превозните средства, изготвя и предоставя на наемателя разписка, при поискване. Разписката за ползване на превозното средство се изпраща на лицето, определено от наемателя при регистрацията и не подлежи на промяна, освен при изрично писмено искане от наемателя за това и след предварително съгласие от наемодателя. При изрично изискване от наемателя, наемодателят може да издаде месечна фактура за дължимите суми във връзка с ползването на велосипеда.


4.7. Наемната цена се начислява за всяка започната минута до момента на достигане на определения дневен (24 часов) лимит, съгласно действащия към момента на ползването ценоразпис. Наемателят е запознат и е съгласен, че отключването или заключването на превозното средство (всяко действие поотделно) може да отнеме не повече от 1 (една) минута поради операторите на мрежата и това време е включено в периода, за който се изчислява наемната цена. Минимално допустимото време за ползване на превозното средство е 15 минути, като наемателят се задължава да заплати наем за тях, дори в случай, че ползва превозното средство за по-кратък от този период.


4.8. Наемателят заплаща цената на избрания от него Абонамент предварително, като използва разплащателната карта, регистрирана в Мобилното приложение. Плащането е доброволно изявление на Наемателя, че е съгласен да заплати авансово пакета от услуги, включени в избрания от него Абонамент. Наемателят има право да използва включения в Абонамента пакет от услуги за срока, за който предварително е заплатил цената. Избраният от Наемателя Абонамент се подновява автоматично за нов срок, равен на първоначално избрания, като плащането на цената за всеки подновен срок се урежда от Наемателя посредством удържане на съответната сума от разплащателната карта на Наемателя, регистрирана в Мобилното приложение. С избирането на Абонамент и със заплащане на първоначалната му цена, Наемателят изразява съгласието си за автоматичното удържане от разплащателната му карта на цената на Абонамента за всеки следващ подновен срок. Наемодателят има право на три последователни опита за удържане цената на Абонамента, които се правят в различни дни. В случай че Наемателят не е осигурил достатъчна наличност в разплащателната си карта, Наемодателят има право да прекрати предоставянето на пакета услуги, включени в Абонамента. В случай че Наемателят осигури достатъчна наличност по разплащателната си карта след първия опит за удържане на цената на Абонамента (при втория или третия опит от страна на Наемодателя), срокът на Абонамента е съответният брой дни – срок на Абонамента, считано от първия опит за удържане на цената на Абонамента.


4.9. В случай че Наемателят не желае да ползва Абонамента в бъдеще, той може да преустанови плащането за в бъдеще, като уведоми Наемодателя с имейл на електронната поща info@cyrcl.eu, че желае да прекрати Абонамента преди изтичането на текущия срок на Абонамента. Наемодателят не дължи връщане на вече платени суми, с изключение на оставащи суми по Абонаменти за срок от 365 дни, които са прекратени с 30-дневно предизвестие от страна на Наемателя до Наемодателя. Дори Наемателят да реши да прекрати едностранно Абонамента, това прекратяване се счита за влязло в сила след изтичане на срока, за който вече е заплатил. Прекратяването на Абонамент за срок от 365 дни се счита за влязло в сила след изтичането на срока на 30-дневното предизвестие, а Наемодателят възстановява оставащата стойност до края на срока на Абонамента (ако има такава) по изрично посочена от Наемателя банкова сметка в едномесечен срок от влизане в сила на прекратяването.


4.10. В случай че наемателят не плати дължими суми по ДОУ, не успее да уреди плащането, или не успее да върне превозното средство в зоната за обслужване, или в случай на други нарушения на ДОУ, наемодателят има право да блокира достъпа на наемателя до потребителския профил на мобилното приложение и/или да спре изпълнението по ДОУ и/или да блокира използването на съответното превозно средство, докато не бъдат отстранени всички нарушения от наемателя. При съществени и/или системни нарушения на задълженията на наемателя, наемодателят има право да блокира постоянно достъпа на наемателя до мобилното приложение.


4.11. Наемодателят има правото едностранно да промения ценоразписа, като го обяви в мобилното приложение и уебсайта си. Промените в цените на Абонаментите не засягат вече платените Абонаменти и влизат в сила при подновяване на срока на съответните Абонаменти.


4.12. Когато наемодателят има задължението да върне суми на наемателя, освен ако страните не се договорят друго, тези суми се връщат на платежната карта, от която е осъществено плащането от наемателя. С извършване на превода на същата сметка наемодателят се освобождава от задължението си и се счита, че плащането е точно. Сумите могат да се върнат и като кредит в мобилното приложение и да се ползват от наемателя за заплащане на последващ наем.


РАЗДЕЛ 3

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАЕМНИЯ ВЕЛОСИПЕД И ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПРОФИЛ В МОБИЛНОТО  ПРИЛОЖЕНИЕ

 1. УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

5.1. Наемателят се задължава да ползва превозното средство разумно и добросъвестно и има право да го използва само по предназначение, без да нарушава изискванията на този договор за наем и / или Общите условия.


5.2. Наемателят се задължава да спазва изискванията за експлоатация на превозното средство, инструкциите и препоръките на производителя на превозното средство, за които е информиран от наемодателя, разпоредбите установени в Закона за движението по пътищата и изискванията на други приложими нормативни актове. Наемателят също така се задължава да спазва изискванията за експлоатация на велосипеда, които, се считат за обичайно известни. При неизпълнение на задълженията посочени в тази разпоредба, наемателят дължи заплащането на предвидените неустойки в раздел 7 Неустойки.


5.3. Наемателят се задължава незабавно да информира наемодателя и съответния държавен орган (например МВР, съответните районни управления, Пътна Полиция, Пожарна Безопасност и т.н.), в случай че превозното средство бъде изгубено, отнето, унищожено, повредено или негодно за управление, или не е годно да се използва съгласно предназначението му, както и ако възникнат обстоятелства от различен характер, които възпрепятстват използването на превозното средство. При възникването на подобни обстоятелства, наемателят се задължава да остане на местопроизшествието до пристигането на съответните държавни органи и служители от екипа на наемодателя, в противен случай намателят дължи неустойка в размера посочен в раздел 7 Неустойки.


5.4. Наемателят се задължава при отправено искане от страна на наемодателя да оказва пълно съдействие пред съответните държавни органи във връзка със заявяването на настъпили щети по превозното средство, като при необходимост от това да се яви лично с цел депозиране на обяснения. В случай на неуведомяване или при отказ за съдействие от страна на наемателя, последният ще бъде отговорен за всички настъпили вреди и загуби в резултат на неизпълнението на посочените в настоящата клауза задължения, като заедно с това наемателят дължи и заплащане в размер предвиден и описан в раздел 7 Неустойки.


5.5. Наемателят няма право да преотдава под наем превозното средство, да прехвърля своите права и задължения по договора, да се разпорежда с превозното средство, или да предоставя права на друго лице да ползва превозното средство. При неизпълнение на въведените с настоящата разпоредба забрани от страна на наемателя, последният дължи заплащането на предвидените в раздел 7 неустойки, както и възстановяването на всички вреди, настъпили за наемодателя, вследствие на неизпълнението от страна на наемателя.

 1. ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО


6.1. Наемателят носи пълна отговорност за превозното средство през целия период на ползване на превозното средство, от момента на стартиране на наема до неговото приключване в рамките на зона за обслужване.


6.2. Наемателят не носи отговорност за щетите и/или влошаването на състоянието на превозното средство, които са резултат от нормалното износване на превозното средство, при условие, че е уведомил надлежно наемодателя за същите, преди стартиране на наемната си сесия. Наемателят е длъжен незабавно да информира наемодателя чрез клиентския център (чрез телефонен разговор) и/или чрез мобилното приложение и/или чрез изпращане на електронно съобщение на имейл адрес info@cyrcl.eu , за всякакви такива щети и/или влошаване на състоянието на превозното средство и се задължава да изпълнява всички последвали указания, предоставени от наемодателя.


6.3. В случай че през периода на използване на превозното средство приспособленията на превозното средство са повредени или изгубени, наемателят дължи заплащането на неустойки, в размери, предвидени в раздел 7 Неустойки.


6.4. В случай че през периода на използване на превозното средство то бъде унищожено или повредено в степен тотална щета, наемателят дължи заплащането на предвидените в раздел 7 Неустойки, независимо дали наемателят или друг носи вина за нанесените щети върху превозното средство. Наемателят се съгласява, че унищожено или повредено до степен тотална щета превозно средство е това превозно средство, разходите за чието пълно възстановяване надвишават 50% от средната му пазарна стойност в деня, в който е установена щетата от наемодателя. Наемателят се съгласява, че пълно възстановяване означава възвръщането на състоянието на велосипеда до степен годна за безопасна експлоатация според Закона за движение по пътищата и Ръководството за употреба на производителя, както и възвръщането му в добър търговски вид.


6.5. Наемателят се задължава да възстанови всички щети, нанесени през периода на използване в случай, че велосипеда бъде повреден, унищожен или отнет, или неговите приспособления бъдат изгубени, принудително отнети от компетентните органи (включително, но не само при конфискацията му), или при причинени щети на велосипеда или негови части, които са резултат от умишлено поведение на наемателя.


6.6. В случай на пътнотранспортно произшествие, причинено от наемателя по време на стартирана наемна сесия, наемателят дължи заплащането на неустойка съгласно раздел 7 Неустойки, заедно с останалите дължими суми, като обезщетения за нанесени вреди на превозното средство.


6.7. В случай че след използването превозното средство е по-мръсно, отколкото след нормална експлоатация, наемателят се задължава да възстанови разходите за почистване на превозното средство съгласно раздел 7 Неустойки.


6.8. В случай че по вина на наемателя при използването на превозното средство то е конфискувано, задържано, или каквито и да е други права на наемодателя върху превозното средство са застрашени, ограничени или отнети, наемателят е длъжен да изпълнява всички свои договорни ангажименти докато превозното средство бъде върнато на наемодателя и да заплати неустойка в определения размер в раздел 7 Неустойки.


6.9. Наемателят също трябва да възстанови всички преки загуби, които са причинени вследствие от възникването на което и да е от обстоятелствата, посочени в този раздел на договора.


6.10. Наемателят поема отговорност за нарушение на приложимите нормативни актове, както и за щетите, причинени на трети лица по време на използване на превозното средство по негова вина.


6.11. В случай че наемателят използва превозното средство по неправомерен начин, или наруши настоящия договор по какъвто и да е друг начин, което нарушение би довело до загуби за наемодателя (напр. такси или глоби от държавни органи или трети лица и т.н.), наемателят е длъжен да възстанови преките загуби, понесени от наемодателя, заедно със заплащане на неустойка съгласно раздел 7 Неустойки.


6.12. Наемателят потвърждава и се съгласява, че всичките му лични данни, съхранявани от наемодателя, доколкото това е необходимо, могат да бъдат прехвърлени на публични органи, съдебни изпълнители и/или други лица за целите на плащанията и събирането на вземания.


6.13. Наемателят заплаща неустойка в размер на 200 (двеста) лева, за неизпълнение или нарушение, определено в ДОУ, при условие че в раздел 7 Неустойки не е предвидена различна отговорност за съответното нарушение.


6.14. Наемателят предоставя своето изрично съгласие, с регистрацията си в мобилното приложение и/или уебсайта наемодателят да усвоява директно от регистрираната при създаване на потребителски профил на наемателя платежна карта всички дължими от наемателя съгласно ДОУ, вкл. раздел 7 и раздел 9 и действащия ценоразпис, в това число наемна цена и неустойки. За целите на предходното изречение, наемателят предоставя своето изрично съгласие за директен дебит от наемодателя по отношение на дължимите суми за срока на действието на настоящия договор. При липса на достатъчна наличност по платежната карта, наемателят се задължава да заплати необходимите суми на наемодателя не по-късно от 3 (три) календарни дни след получаването на писмено искане за това от страна на наемодателя. При всяко усвояване на суми, различни от дължима наемна цена – наемодателят  своевременно уведомява наемателя за основанието за начисляване на сумите.


6.15. При липса на достатъчна наличност по платежната карта на наемателя или при неплащане на дължимите суми от същия след получаване на покана за това, за всеки ден от закъснението за заплащане на дължими суми на наемодателя, наемателят заплаща на наемодателя лихва за просрочие в размер на 0.1 % (нула цяло и една десета процента) от просрочената сума до датата на окончателно погасяване на задължението. Наемодателят има право да деактивира потребителския профил на наемателя до датата на окончателно плащане на всички дължими суми, ако има такива.


6.16. В случай че наемателят не изпълни свое задължение по ДОУ и/или предостави неверни декларации и/или гаранции или причини възникването на други загуби, наемателят трябва да възстанови преките вреди на наемодателя, възникнали поради прехвърляне, събиране на вземания или предприемането на други действия, във връзка с разпоредбите от ДОУ, включително, но не само юридически разходи и други разходи във връзка със събиране на вземанията.


6.17. В случай че превозното средство се повреди и не може да бъде експлоатирано, след като наемателят вече е започнал да го използва и ако страните не се договорят друго, наемодателят връща на наемателя цялата наемна цена, платена от наемателя за съответното пътуване. Сумата по предходното изречение е дължима само при условие, че превозното средство не е повредено по вина на наемателя и ако същият е уведомил надлежно наемодателя за настъпилата повреда. За надлежно уведомяване се считат случаите на уведомяване на наемодателя чрез мобилното приложение Cyrcl — your city bike-sharing, чрез изпращане на електронно съобщение на адрес info@cyrcl.eu и чрез провеждане на телефонен разговор със служител от центъра за обслужване на клиенти на наемодателя.


6.18. Наемодателят е отговорен за изпълнението на своите договорни ангажименти и трябва да възстанови всякакви преки загуби на наемателя, възникнали поради неизпълнение на задълженията от страна на наемодателя. Наемодателят не носи отговорност за загуби, които наемателят е причинил или би могъл да причини поради неефективно използване на превозното средство и загуби, възникнали поради неспазването на очакванията на наемателя относно превозното средство. Във всеки случай наемодателят по договора не носи отговорност за каквито и да е косвени загуби.


6.19. Наемодателят не носи отговорност за вещите на наемателя, оставени в превозното средство и неговите механични и допълнителни компоненти (напр. в багажната кошница).

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПРОФИЛ НА САЙТА И МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ


7.1. Със създаването на личен потребителски профил в мобилното приложение и/или уебсайта, наемателят въвежда потребителско име (т.е. имейл адрес), което се счита за идентификационен код на наемателя.


7.2. При първа регистрация на наемателя в мобилното приложение и/или уебсайта той създава парола, която се използва за по-нататъшно влизане в потребителския профил.


7.3. Входът към мобилното приложение се предоставя само на наемателя, поради което същият се задължава да не предоставя данните за вход в личния му потребителски профил в мобилното приложение на трети лица, в противен случай дължи заплащането на всички вреди, настъпили за наемодателя, вследствие използването на личния потребителски профил на наемателя от трети лица, заедно с неустойки съгласно раздел 7 Неустойки.


7.4. Наемателят се задължава незабавно да информира наемодателя чрез телефонен разговор с клиентския център, в случай че загуби данните си за влизане и/или тези данни станат известни на трети лица. След получаване на такова уведомление наемодателят предоставя на наемателя нови данни за вход в мобилното приложение по имейл. Наемателят е отговорен за всички последствия, които възникват поради недостатъчна обезопасеност (чрез антивирусна система и др.) на смартфона си.


7.5. В случай на нарушаване на сигурността на данните, необходими за използване на мобилното приложение, наемодателят, по искане на наемателя, може да предостави на последния нова парола и той е длъжен незабавно да промени старата.


7.6. Наемателят носи отговорност за съхранението и използването на своите документи за самоличност и се задължава да удостовери, че към всеки момент от сключването на ДОУ документите за самоличност са валидни и достоверни.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА


8.1. Резервацията се извършва от мобилното приложение. Превозните средства, показани на картата в мобилното приложение, могат да бъдат предварително резервирани до 15 минути. Наемодателят има право да откаже резервацията, ако превозните средства са недостатъчен брой за изпълнение на заявките за резервация.


8.2. Наемателят има правото да резервира превозно средство за допълнителни 15 минути преди изтичане на предходния период на резервация от 15 минути, като за това заплати необходимата такса съгласно действащия ценоразпис.


8.3. В случай че наемателят не започне да използва превозното средство в рамките на 15 минути (в зависимост от избрания период на резервация) от момента на потвърждаване на резервацията, резервирането на превозното средство ще бъде автоматично отменено. В случай на констатирано недобросъвестно и/или системно повтаряне на съответна резервация, без да бъде използвано активно превозното средство и същевременно достъпно в мобилното приложение за други потребители на услугата, профилът на неизправната страна може да бъде деакитивиран едностранно от наемодателя.


8.4. Срокът за ползване на превозното средство, за което наемателят заплаща наемна цена и цена за услуги, се изчислява от отключването на превозното средство, резервирано от потребителя и се осчетоводява в съответствие с процедурата и условията, посочени в ценоразписа, до прекратяване на ползването на превозното средство чрез използване на мобилното приложение и оставяне на превозното средство в зона за обслужване.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО


9.1. Инструкция за използване на превозното средство:
Заключващата система на велосипеда се отключва от наемателя на екрана на смартфона, като се използва мобилното приложение на наемодателя. Наемателят носи пълна имуществена отговорност за велосипеда от момента на отключването му. Наемателят няма право да отключва велосипеда, ако не се намира в непосредствена близост до него и не е в готовност да го ползва.


9.2. Ако велосипеда бъде отключен, но ползването не стартира в рамките на 5 минути от отключването, наемодателят запазва правото си отново да заключи велосипеда с цел предотвратяване на кражба.


9.3. Наемателят се задължава да огледа и инспектира велосипеда за наличието на щети и други увреждания, да провери дали гумите на са правилно напомпани, да провери дали има видими външни повреди, дефекти и/или несъответствия на превозното средство или неговото оборудване, а ако това се установи непосредствено преди използването на превозното средство, наемателят трябва да уведоми клиентския център, като използва мобилното приложение и/или уебсайта на наемодателя, и/или чрез телефонен разговор, и/или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес: info@cyrcl.eu в което да посочи констатирания проблем, като приложи и доказателства за това към съобщението.


9.4. Наемателят се задължава да предостави пълна и достоверна информация. Ако безопасността на пътуването изглежда нарушена, сервизният екип има право да забрани използването на превозното средство. При неизпълнение на това задължение наемателя носи имуществена отговорност за всички щети, дефекти и др. нередности по превозното средство, установени непосредствено след ползването му.


9.5. Превозното средство трябва да бъде пуснато в движение и трябва да бъде управлявано по начина, предвиден в инструкцията, посочена в 9.1 от настоящите Общи условия.


9.6. Наемателят се задължава да върне велосипеда в рамките на зоните за обслужване, да се увери, че по велосипеда няма нанесени щети и други увреждания, да провери за оставени свои вещи и да се увери, че е паркирал велосипеда с всички  негови приспособления и принадлежности.


9.7. След като наемателят прекрати наемната сесия, се задължава да се увери, че след паркиране на велосипеда, той е правилно заключен и обезопасен. Наемателят е длъжен първо да заключи механично ключалката, намираща се над задната гума на велосипеда, а след това да използва мобилното приложение, за да приключи наема. Ако заключваща система на велосипеда не функционира, въпреки че е сигнализиран край на наема, наемателят е длъжен да се свърже незабавно с наемодателя чрез мобилното приложение или контактния център на наемодателя.


9.8. Други условия за използване на превозното средство:


Наемателят гарантира, че превозните средства се използват по предназначение в съответствие с ОУ, препоръките на производителя, за които е информиран и инструкциите за употребата му, Закона за движението по пътищата и изискванията на всички други приложими нормативни актове.


Наемателят няма право да използва велосипеда за състезания, оф-роуд колоездене или други цели с конкурентен характер, освен ако това не е позволено от действащите нормативните актове на територията на Република България и не получи изрично писмено одобрение за това от наемодателя. Също така наемателят няма право да използва велосипеда в постоянно увеличен товарен режим или за други цели, за които превозното средство не е подходящо, нито да използва велосипеда за извършване на дейности, забранени от действащите нормативните актове на територията на Република България.


Наемателят гарантира, че дори ако превозното средство е паркирано само за кратък период от време, то следва да бъде паркирано на място, позволено за паркиране съгласно действащите нормативни актове.


Наемателят гарантира, че след изтичане срока на ползването превозното средство няма да бъде паркирано в частни паркинги, дворове и паркинги, тротоари, запазени за трети лица, или на забранени за престой или паркиране зони съгласно действащите нормативни актове и настоящите Общи условия. Наемателят гарантира, че превозното средство няма да се оставя на такива места, където паркирането на превозни средства е забранено от пътни знаци и/или пътни маркировки. Наемателят няма право да оставя превозното средство в зоните, където са валидни знаците „Забранено за спиране”, „Забранено паркиране” и „Запазено място за паркиране”, независимо от времевите ограничения, както и по друг начин да нарушава нормативните актове, регулиращи обществените отношения свързани с движението по пътищата. Наемателят носи отговорност за нарушения на Закона за движение по пътищата и/или други нормативни актове в резултат от оставяне на превозното средство на неподходящо място.


Всички действия или опити за сканиране на данните на системата на превозното средство, копиране, промяна или премахване на такива са строго забранени.


Забранено е извеждането на превозното средство извън територията на зоната за ползване, освен след изрично писмено одобрение от наемодателя.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО


10.1 Наемателят се задължава да върне превозното средство в състояние, което е не по-лошо от това, в което го е получил, след отчитане на нормалното изхабяване.


10.2. Ако наемателят след изтичане на договора за наем или по искане на наемодателя не върне превозното средство в договореното състояние, наемодателят има право да депозира жалба пред компетентните органи, също така той има право да блокира стартирането на превозното средство и да претендира и получи заплащането на неустойки, както и всякакви други дължими плащания и обезщетения, възникнали в резултат на нарушението.


10.3. Наемодателят има право да поиска връщане на превозното средство, заедно с придружаващите го принадлежности, устройства и приспособления, по всяко време. В този случай наемателят връща превозното средство на наемодателя, като докара превозното средство до зона за обслужване, не по-късно от 3 (три) часа от момента на получаване на искане от страна на наемодателя (чрез използването на уебсайта, мобилното приложение или по друг начин, разрешен от действащите закони). В случай че наемателят не успее да върне превозното средство, заедно с придружаващата го документация, принадлежности, устройства и приспособления на наемодателя в срок, наемодателят има право да блокира управлението на превозното средство, като претендира съответните дължими плащания от наемателя, заедно с неустойки.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ


11.1. Наемателят, използващ превозното средство, се задължава да бъде трезвен и да не е под въздействието на наркотични, психотропни или други психоактивни вещества или техни аналози през цялото време на ползване на велосипеда.


11.2. Забранява се преотстъпването на превозното средство за управление от други лица, различни от титуляра на потребителския профил, с който е извършена регистрацията в мобилното приложение и/или уебсайта, в противен случай наемателят дължи възстановяване на всички вреди, настъпили вследствие предоставянето на превозното средство на третото лице, заедно с неустойка, описана в раздел 7 Неустойки.


11.3. Наемателят се задължава да спазва Закона за Движението по Пътищата и други приложими нормативни актове, при използване на превозното средство.


РАЗДЕЛ 4

 1. ПОВРЕДИ И ЩЕТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО


12.1. В случай на повреда на велосипеда наемателят е длъжен незабавно да прекрати използването на превозното средство в позволена за престой и паркиране зона, да информира наемодателя чрез мобилното приложение и/или уебсайта и/или клиентския център чрез осъществяването на телефонен разговор и/или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес: info@cyrcl.eu относно горепосоченото и да изпълни всички следващи указания, дадени от наемодателя и посочени в инструкцията за експлоатация.

12.2. Наемателят се задължава да се увери, че превозното средство вече не се използва в случай на повреда и се счита за уведомен, че такава по-нататъшна употреба може да доведе до по-големи щети или да застраши пътната безопасност.


РАЗДЕЛ 5

ОТГОВОРНОСТИ, ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ


13.1. От началото на употребата на велосипеда до края на употребата на велосипеда, наемателят/ носи пълна отговорност за велосипеда, както и върху него преминава рискът от увреждане или погиване на наетия велосипед, с изключение на случаите, които не могат да бъдат вменени във вина на наемателя.


13.2. В случай че наемателят не уведоми наемодателя чрез съобщение в мобилното приложение и/или уебсайта и/или чрез изпращане на имейл на електронен адрес: info@cyrcl.eu и/или чрез тeлефонно обаждане в клиентския център за щетите, дефектите и/или други несъответствия на превозното средство и/или оборудването му, настъпили или констатирани преди стартиране на използването на превозното средство, наемателят носи отговорност за всички констатирани вреди, несъответствия и дефекти.


13.3 В случай че наемателят наруши разпоредбите на Закона за Движението по Пътищата и/или други нормативни актове, същият се задължава да възстанови преките загуби на наемодателя, понесени вследствие на такова нарушение за всяко отделно нарушение, както и да заплати дължимите неустойки съгласно списъка с неустойки и евентуално дължимата наемна цена, за което наемателят предоставя своето съгласие, с регистрацията си в мобилното приложение и/или уебсайта и сключването на настоящия договор за директно дебитиране на дължими суми от платежната му карта от страна на наемодателя и съответно – при липсата на наличност, се задължава да заплати дължимата сума в срок до три дни след поискване от наемодателя.


13.4 В случай че наемателят наруши ДОУ, се прилагат неустойките, посочени в раздел 6. Страните признават, че всяка неустойка служи за възстановяване на загубите на наемодателя, възникнали вследствие на конкретното нарушение на Общите условия от страна на наемателя, като той потвърждава изрично съгласието си с размера на неустойките към датата на регистрацията си в мобилното приложение и/или уебсайта и преди стартиране на всяко ползване на превозното средство.

 1. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА НАЕМАТЕЛЯ


14.1 С изтегляне на мобилното приложение и създаване на потребителски профил в него и/или уебсайта, освен че наемателят се съгласява с текущите клаузи на ДОУ, но и декларира и гарантира следното:

  • Предоставените от него данни на наемодателя, необходими за сключването и изпълнението на ДОУ са верни, точни и пълни. В случай на промяна на данните, предоставени в регистрационната форма, наемателят се задължава незабавно да актуализира тези данни. При никакви обстоятелства наемодателят не носи отговорност за щети, нанесени на наемателя и/или трети лица поради неверни и/или непълни лични данни, предоставени от наемателя, или непредоставяне на промени и допълнения на тези данни, след като са изменени.
  • Напълно запознат е с ДОУ и е съгласен с тях и с факта, че прави информиран избор на съгласие.
  • Запознат е и е съгласен с последствията от забавянето на изпълнението на ангажиментите, включително, но не само, неустойки, санкции, основания и процедура за обезщетение за вреди.
  • Запознат е с потенциалните рискове от използването на електронна комуникация, мобилно приложение и др.
  • Дава изричното си съгласие на наемодателя да обработва личните му данни (ЕГН, адрес, име, презиме, фамилия, гражданство, мобилен телефон, електронна поща и други, предоставени от наемателя и трети лица) с автоматични или други средства за целите на сключването, администрирането и изпълнението на договора, както и за други цели, за които е изразил или ще изрази в бъдеще своето съгласие. Личните данни на наемателя се обработват за целите на директен маркетинг само след получаване на изричното съгласие на наемателя.
  • Разбира и е съгласен, с обстоятелството, че при сключването и изпълнението на договора наемодателят има право да събира, оценява и по друг начин да обработва всички законно притежавани данни на наемателя (включително, но не само кредитен рейтинг и т.н.) за целите на проверката на платежоспособността, управлението на дълга и/или събирането на вземания. Ако наемателят не изпълни финансовите си задължения по сключения ДОУ и не отстрани нарушението след предизвестие, наемодателят има право в съответствие с изискванията на законодателството за съответните процедури за обработка и трансфер на данни да използва тези данни за целите на управлението на дълга и/или събирането на вземания. Наемодателят изпълнява своите договорни и законови задължения въз основа на данните, посочени от наемателя или предоставени по-късно в изменен вид. Наемателят може по всяко време при представянето на документ за лична идентификация да подаде искане за достъп до личните данни, обработвани от наемодателя, да поиска коригиране на неточни данни и да възрази срещу обработката на лични данни съгласно процедурите и основанията в Закона за защита на личните данни.
  • Съгласен е с правото на наемодателя да прилага процедура за изпълнение на задълженията, включително прехвърляне на вземания към трета страна (дружество за събиране на вземания и т.н.) без отделно съгласие на наемателя. Допълнителните разходи на наемодателя, свързани със събирането на вземанията, се възстановяват за сметка на наемателя.
  • Съгласен е наемодателят да предоставя личните му данни и информация на получателите на данни, свързани с наемодателя (т.е. дъщерни дружества и дружества-майки на наемодателя), намиращи се и опериращи в Република България и/или извън нея (както в държави-членки на Европейския съюз, така и други държави), но само за целите на правилното изпълнение на настоящия договор или договори на наемодателя със съответните лица.
  • Информиран е за възможността да откаже предоставяне на лични данни за целите на директния маркетинг, както и за другите права, свързани с обработката на личните данни.
  • Запознат е с принципа на експлоатацията на мобилното приложение, данните, събрани и предадени от нея, както и видовете такива данни и не възразява, че тези данни ще бъдат събирани и използвани изключително за целите на изпълнението на настоящия договор. Съгласен е да признае данните, предоставени в мобилното приложение и/или уебсайта за верни и точни и че тези данни ще бъдат използвани и считани за надеждни при изчисляването на наемната цена. Съгласен е с това, че такива данни ще бъдат използвани като доказателства в съдилищата, пред разследващите органи или другиинституции за уреждане на спорове, както ѝ във връзка с административнонаказателни производства, по установяване на административни нарушения  и                     наказания.

 1. ДЕФЕКТИ И НЕСЪВМЕСТИМОСТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И СВЪРЗАНА ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ


15.1.Наемодателят трябва да гарантира, че превозното средство е годно за експлоатация съгласно предназначението му. Дефектите на превозното средство, които не оказват никакво влияние в близко бъдеще върху пътната безопасност, не се считат за дефекти.


15.2. Наемодателят не носи отговорност за загуби, които наемателят е причинил или би могъл да понесе поради неефективно използване на превозното средство. Във всеки случай наемодателят не носи отговорност спрямо наемателя за евентуални косвени загуби.


15.3. Наемодателят не носи отговорност за загубите на Наемателя, които са претърпени поради невъзможност за използване на превозното средство в случай на произшествие или поради други причини, независещи от наемодателя.


15.4. В изключителни случаи може да има отклонения от действителното до показаното местоположение на превозното средство поради неточности в GPS сигнала. Наемодателят не носи отговорност при наличие на такова отклонение.


РАЗДЕЛ 6

 1. ЦЕНОВА ЛИСТА


16.1. Наемателят заплаща на наемодателя наемна цена съгласно действащия към момента на стартиране сесия за наем ценоразпис, публикуван в уебсайта и мобилното приложение. Със стартиране на сесията, наемателят се съгласява с така определените размери на ценоразписа.


16.2. Наемната цена се дължи за всяка започната минута.


16.3. Наемна цена не се начислява след достигнатия лимит за деня при ползване на превозното средство до 24 часа от стартиране на наема.


16.4. Страните могат да уговорят преференциални условия за ползване на превозното средство и да постигнат съгласие относно продължителност на наема, териториален обхват и наемна цена. Уговорката се обективира в писмена кореспонденция между страните. Писмената форма се счита спазена при взаимна размяна на кореспонденция по имейлите, както следва: официален имейл на наемодателя и имейлът, посочен от наемателя в приложението.

16.5. Цената на всеки Абонамент се дължи авансово за срока на съответния Абонамент, посочен в Мобилното приложение.


РАЗДЕЛ 7

 1. НЕУСТОЙКИ


17.1. Посочените по-долу неустойки се начисляват от наемодателя и се дължат от наемателя за всеки отделен случай на частична или пълна щета на конкретното превозно средство, или съответно за всяко неизпълнение по ДОУ там, където е това е изрично уредено.


17.2. Неустойката се дължи независимо от претендирането и/или получаването на обезщетение /вкл. застрахователно/, когато това е приложимо.


17.3. Ако в резултат на неизпълнение от страна на наемателя на която и да е разпоредба на ДОУ, са налице основания за налагане на различни неустойки от наемодателя, наемодателят ще има право да приложи всички неустойки кумулативно /едновременно, заедно/ , за което наемателят предоставя своето съгласие със сключването на настоящия договор към датата на регистрацията си в мобилното приложение и/или уебсайта.


17.4. При нарушение, освен установените неустойки по повод неизпълнение на разпоредбите на ДОУ, наемателят е длъжен да обезщети наемодателя за всички щети, вкл. но и не само да възстанови на наемодателя всички доказани разходи, сумите, които същият е платил по повод наложени санкции и глоби, вследствие от умишлено или неумишлено поведение на наемателя. Наемателят се съгласява безусловно да се удържат автоматично сумите за наложените глоби, като наемодателят е длъжен да представи разходни и други документи, които установяват размера, основанието за налагане на глобата/санкцията при поискване от страна на наемателя.


17.5. Наемателят е длъжен да обезщети наемодателя за всички пропуснати ползи.


17.6. Вид, размер и основанието на неустойката са, както следва:

Нарушение Размер на неустойката Забележка
1 Замърсяване на велосипеда 50 лв Не трябва да има отпадъци, храни, течности, други предмети.
2 Повреда на велосипеда и/или неговите компоненти 200 лв Включва професионално почистване, ремонт и закупуване на нови части.
3 Нарушение на Закона за Движението по Пътищата и/или други нормативни актове 100 лв Наемателят се задължава отделно да възстанови всички преки вреди вследствие от наложените санкции на наемодателя.
4 Предоставяне за ползване на трето лице 100 лв Потребителят единствен има право да управлява велосипеда.
5 Неинформиране или несвоевременно информиране на наемодателя и/ компетентните контролни органи при инцидент 200 лв Потребителят трябва незабавно да информира органите  на МВР, както и наемодателя, като е длъжен да остане на местопроизшествието до тяхното пристигане.
6 Унищожаване или кражба на велосипеда по време/преди/след наемна сесия 4000 лв При кражба, увреждане или погиване на велосипеда до степен тотална щета.
7 ПТП, причинено от наемателя с наетото превозното средство. 300 лв Наемодателят претърпява вреди и се налага допълнителното да ангажира ресурс във възстановяването на велосипеда.
8 Оставяне на велосипеда на недостъпно място. 100 лв Велосипеда трябва да бъде оставен в зона за обслужване. Неустойката се дължи отделно от наема, който продължава да се начислява, в случаите в които е оставено извън нея.
9 Управление на превозното средство след употреба на алкохол и/или наркотични или психотропни вещества. 200 лв Забранено е велосипеда да се ползва под въздействието на алкохол, наркотични или психотропни вещества, както ѝ техни аналози.
10 Неизпълнение на друго свое задължение съгласно Договора за наем или Общите Условия. 200 лв Тази неустойка се прилага при условие че списъкът с неустойки или другите разпоредби на ДОУ не предвиждаст конкретна отговорност за нарушението.
11 Конфискуване на велосипеда от властите. 100 % от приложимата към момента на неизпълнението дневна наемна цена, начислимо на всеки 24 часа за периода в който велосипеда не може да бъде използван по предназначение

Наемодателят е лишен от възможността да ползва актива в съответствие с предназначението му

*Неустойката се начислява отделно и наемодателят има право да претендира отделно пропуснати ползи.

12 Административно нарушение по време на използването на услугата.

50 лв (при първоначално нарушение)

200 лв (повторно нарушение в рамките на 6 календарани месеца от предходното)

Наемателят дължи неустойка за неизпълнение на посоченото в ДОУ задължение, независимо    от наложената му административна санкция от наказващия орган.
13 Разкриване на данни за достъп до потребителския профил в мобилното приложение на трето лице. 200 лв Потребителят няма право да издава данни за личния си потребителски профил на трети лица.
14 Пътувания извън зоната на ползване 200 лв В случай че е без предварително съгласуване с наемодателя.
РАЗДЕЛ 8

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


18.1. Наемодателят не поема никакъв риск или отговорност и се освобождава безусловно от такива, в случай че наемателят не сe е запознал частично или изцяло с ДОУ, предвид обстоятелството, че му е предоставена такава възможност и му е вменено такова задължение.


18.2. Настоящия ДОУ може да бъде изменян едностранно от наемодателя, съгласно правилата, установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като наемодателят уведоми за това наемателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението.


18.3. Наемателят се задължава да уведоми писмено другата страна, като използва уебсайта и/или мобилното приложение. и/или изпрати имейл на info@cyrcl.eu, не по-късно от 5 (пет) календарни дни от настъпване на промяната, ако регистрираният адрес или друга информация за контакт, посочена в потребителския профил се промени. В противен случай всички съобщения се считат за редовно връчени до съответната страна. Страните приемат за валидна кореспонденция до посочения адрес за кореспонденция, включително кореспонденция по електронна поща.


18.4. Кореспонденцията между страните се води в писмена форма. Писмената форма се счита спазена, когато е изпратена на имейл, както следва: за наемодателя – info@cyrcl.eu, а за наемателя –  имейла, даден от наемателя и вписан в мобилното приложение и/или уебсайта.


18.5. Страните се споразумяват, че наемодателят има право да прехвърля едностранно всички права и задължения, произтичащи от настоящия ДОУ на което и да е трето лице, след като информира наемателя чрез уебсайта или по електронна поща, като наемодателя гарантира запазването правата на наемателя, произтичащи от договора за наем и след едностранното им прехвърляне на третото лице. В случай че наемодателят получи изрично писмено съгласие от наемателя за прехвърлянето на всички права и задължения, произтичащи от договора за наем на което и да е трето лице, наемодателят не гарантира запазването правата на наемателя, произтичащи от този договор.


18.6. Страните се съгласяват, че настоящият договор, потвърден в мобилното приложение или уебсайта, се счита за сключен и валиден и има същото правно действие като подписана на хартия версия на договора. Договорът се счита за сключен от наемателя, когато се регистрира в мобилното приложение и/или уебсайта. ДОУ е обвързващ документ и за двете страни заедно с произтичащите от това правни последици.


18.7 В случай че някоя от разпоредбите на настоящия договор противоречи на нормативните актове, действащи на територията на Република България или по някаква друга причина става частично или напълно невалиден, останалите разпоредби на настоящия договор ще останат в пълна сила.


18.8. Сключването на настоящия договор, неговото изпълнение, изтичане на срока, тълкуването и разрешаването на спорове се уреждат от материалното право на Република България.


18.9 Настоящият ДОУ е приет със заповед на управителя на дружеството и е публикуван в уебсайта ( www.cyrcl.eu ) и мобилното приложение на CYRCL на 12 февруари, 2024 г., която е и датата на влизане в сила.

Sponsored by DSK Bank Sponsored by Mastercard
Help
Cyrcl Assistant